INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OGÓLNA KLAUZULA INFORMACYJNA

 1. Administratorem Danych Osobowych jest Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza „Promyk” w Janowie Lubelskim,
  Adres: ul. Jana Pawła II 10, 23-300 Janów Lubelski,
  Kontakt: tel.: 15 871 74 27 500 624 826, e-mail: placowka_promyk@wp.pl
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych. Kontakt: iod@rodokontakt.pl. Do IOD w UODO należy kierować wyłącznie sprawy dotyczące przetwarzania Państwa danych przez UODO, w tym sprawy dotyczące realizacji praw w zakresie
  dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usuwania, ograniczenia przetwarzania, czy sprzeciwu na ich przetwarzanie.
 3. Administrator przetwarza dane osobowe w celu realizacji jego zadań statutowych tj. zaspokajanie potrzeb dziecka na poziomie obowiązującego standardu wychowania i opieki.
 4. Podstawy prawne przetwarzania danych osobowych przez Administratora to:
  1. wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO)
  2. niezbędność do wykonania umowy, której strona jest osoba, której dane dotyczą lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO)
  3. zgoda osoby, której dane dotyczą (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO) i (art. 9 ust. 2 lit. a) RODO)
  4. niezbędność do wykonywania zadania realizowanego w interesie publicznym (art. 6 ust. 1 lit. e) RODO)
  5. niezbędność przetwarzania ze względów związanych z ważnym interesem publicznym (art. 9 ust. 2 lit. g) RODO)
 5. Administrator może przekazać dane osobowe jedynie uprawnionym z mocy prawa instytucjom czy podmiotom i tylko w dopuszczalnym prawnie zakresie.
 6. Dane osobowe będą przechowywane (przetwarzane) przez okres do chwili załatwienia sprawy, w której zostały one zebrane a następnie – w przypadkach, w których wymagają tego przepisy ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. z 2018 r. poz. 217 ze zm.) – przez czas określony w tych przepisach.
 7. Osobom, których dane są przetwarzane przysługują następujące prawa względem ich danych osobowych:
  a) do dostępu oraz otrzymania ich kopii b) do sprostowania (poprawiania) swoich danych, jeśli są błędne lub nieaktualne, c) do ograniczenia przetwarzania, d) do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
  Ponadto w przypadku przetwarzania danych osobowych za zgodą także prawo:
  e) do usunięcia danych f) wycofania zgody w dowolny momencie, z tym że jej wycofanie nie wpływa na legalność przetwarzania w momencie jej obowiązywania
 8. Dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani do profilowania.
 9. Dane osobowe nie będą przetwarzane poza UE.
 10. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa

Podstawy prawne:

 • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE ) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia
  dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)
 • Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych
 • Ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym
 • Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych
 • Ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej
 • Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie instytucjonalnej pieczy zastępczej

Ogólna klauzula informacyjna jest dostępna do pobrania po kliknięciu tutaj.