Statut stowarzyszenia

Rozdział I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

§ 1.

 

 1. Stowarzyszenie na rzecz dzieci i młodzieży nosi nazwę Stowarzyszenie Przyjaciół Promyka i jest zwane dalej Stowarzyszeniem.
 2. Stowarzyszenie działa na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (tj. Dz.U. z 2001 r. Nr 79 poz. 855 z poźn. zmianami ) i posiada osobowość prawną.
 3. Siedzibą stowarzyszenia jest miasto Janów Lubelski.

 

§ 2.

 1. Stowarzyszenie może używać odznak i pieczęci zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§ 3.

 1. Terenem działania stowarzyszenia jest obszar miasta i gminy Janów Lubelski.
 2. Stowarzyszenie może prowadzić swoją działalność poza obszarem miasta i gminy Janów Lubelski oraz poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.
 3. Stowarzyszenie zostaje powołane na czas nieokreślony.

§ 4.

 1. Działalność stowarzyszenia opiera się na pracy społecznej jego członków.
 2. Do wykonywania konkretnych zadań w Stowarzyszeniu mogą być zatrudniani pracownicy.
 3. Osobom wchodzącym w skład poszczególnych organów stowarzyszenia, przysługuje prawo do zwrotu uzasadnionych wydatków, poniesionych  w związku z wykonywaniem zadań statutowych.

§ 5.

 1. Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnym celu działania.

Rozdział II

CELE I ZADANIA

 

§ 6.

 

Celem stowarzyszenia jest:

 1. Wspieranie rodziny jako najważniejszej komórki społecznej.
 2. Udzielanie wsparcia psychicznego i pedagogicznego oraz pomocy organizacyjnej i rzeczowej.
 3. Organizowanie samopomocy w dążeniu do normalnego funkcjonowania rodziny w społeczeństwie. Przeciwdziałanie uczuciom osamotnienia i bezradności,
 4. Propagowanie opieki zastępczej,
 5. Pomoc dzieciom z rodzin patologicznych i zagrożonych patologią,
 6. Promowanie właściwych postaw i wzorców społecznych
 7. Wyrównywanie szans dzieci i młodzieży,
 8. Pomoc dzieciom uzdolnionym i ambitnym w realizowaniu ich planów
 9. Przygotowanie do wejścia w dorosłe życie,
 10. Działania mające na celu integrację społeczną, kształcące umiejętności radzenia sobie w trudnych sytuacjach, prowadzące do zwiększenia samodzielności,
 11. Pomoc dla usamodzielniających się wychowanków placówek opiekuńczo – wychowawczych i rodzin zastępczych,
 12. Ochrona i promocja zdrowia.
 13. Promocja działań profilaktycznych w środowisku dzieci i młodzieży.
 14. Rozwijanie współpracy między organizacjami administracji publicznej, Kościołem Katolickim, związkami wyznaniowymi, organizacjami pozarządowymi i społecznymi oraz środowiskiem lokalnym.
 15. Wspieranie inicjatyw mających na celu promocję postaw humanitarnych.
 16. Prowadzenie działalności charytatywnej.

 

§ 7.

 

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

 1. Prowadzenie działań zmierzających do udzielania pomocy osobom znajdującym się w trudnych sytuacjach życiowych.
 2. Podejmowanie działań integrujących  Stowarzyszenia ze społecznością lokalną.
 3. Organizowanie grupowych i indywidualnych form pomocy, terapii  i edukacji dla dzieci, młodzieży i dorosłych.
 4. Organizowanie wypoczynku letniego i zimowego dla dzieci  i młodzieży.
 5. Organizowanie imprez okolicznościowych i kulturalno – oświatowych.
 6. Organizowanie konferencji, kursów, szkoleń i konsultacji w celu podnoszenia kwalifikacji członków Stowarzyszenia oraz popularyzowanie nowych rozwiązań w dziedzinie pracy wychowawczej i socjalnej.
 7. Realizowanie programów w celu pozyskiwania środków finansowych na realizację projektów Stowarzyszenia.
 8. Pozyskiwanie środków finansowych, rzeczowych oraz produktów spożywczych wspomagających działanie Stowarzyszenia zgodnie z jego celami statutowymi.
 9. Współpraca z organizacjami administracji publicznej i niepublicznej oraz organizacjami krajowymi i zagranicznymi w zakresie realizowania celów statutowych Stowarzyszenia.
 10. Wypowiadanie się w sprawach publicznych związanych z celami i działalnością Stowarzyszenia

Rozdział III

CZŁONKOWIE, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI

 

§ 8.

 1. Członkami stowarzyszenia mogą być:
  1. osoby fizyczne mające obywatelstwo polskie, jako członkowie zwyczajni,
  2. osoby fizyczne i osoby prawne, bez względu na obywatelstwo  i siedzibę, jako członkowie wspierający,
  3. osoby fizyczne, bez względu na obywatelstwo, jako członkowie honorowi.
 2. Ilekroć dalej mowa o członkostwie, to będzie się ona odnosić do członków zwyczajnych.

§ 9.

 1. Warunkiem przyjęcia na członka Stowarzyszenia jest:
  1. akceptacja zasad ideowo-programowych Stowarzyszenia,
  2. posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych,
  3. niekaralność na podstawie prawomocnych wyroków sądów karnych,
  4. posiadanie dobrej opinii.
 2. Decyzję w sprawie przyjęcia na członka Stowarzyszenia podejmuje Zarząd w drodze uchwały po podpisaniu przez kandydata deklaracji członkowskiej oraz uiszczeniu wpisowego w wysokości miesięcznej składki członkowskiej.
 3. Zarząd prowadzi rejestr członków oraz przyjmuje składki członkowskie.

§ 10.

 1. Członek Stowarzyszenia posiada prawo w szczególności:
  1. uczestniczenia w posiedzeniach organów przedstawicielskich,
  2. wybierania i bycia wybieranym do władz Stowarzyszenia,
  3. występowania z wnioskami i zapytaniami do władz Stowarzyszenia,
  4. przeglądania w siedzibie Stowarzyszenia protokołów z posiedzeń Walnego Zgromadzenia, Księgi Uchwał Zarządu.
 2. Do obowiązków członka Stowarzyszenia należy w szczególności:
  1. współdziałanie w realizacji celów i zadań Stowarzyszenia,
  2. przestrzeganie Statutu oraz wydanych na jego podstawie regulaminów,
  3. terminowego płacenia składek członkowskich.

§ 11.

 1. Warunkiem zostania członkiem wspierającym Stowarzyszenia jest świadczenia stałej i bezinteresownej pomocy na jego rzecz.
 2. Decyzją w sprawie przyjęcia członka wspierającego podejmuje Zarząd, po podpisaniu przez kandydata specjalnej deklaracji członkowskiej.

§ 12.

 1. Członek wspierający Stowarzyszenia posiada jedynie prawo do uczestniczenia, z głosem doradczym, w posiedzeniach Zgromadzenia Ogólnego Członków.
 2. Obowiązkiem członka wspierającego jest świadczenie pomocy na rzecz Stowarzyszenia, do której się zobowiązał w złożonej przez siebie specjalnej deklaracji członkowskiej.

§ 13.

 1. Warunkiem uzyskania członkostwa honorowego Stowarzyszenia jest posiadanie znaczących zasług na obszarze aktywności Stowarzyszenia.
 2. Decyzję w sprawie nadania członkostwa honorowego, podejmuje Zgromadzenie Ogólne na wniosek Zarządu.

§ 14.

 1. Członek honorowy Stowarzyszenia posiada wszystkie prawa członka zwykłego, zaś w zakresie obowiązków jest on zwolniony od płacenia składek członkowskich.

§ 15.

 1. Utrata członkostwa w Stowarzyszeniu następuje na skutek:
  1. wystąpienia ze Stowarzyszenia,
  2. wykluczenia ze Stowarzyszenia uchwałą Zgromadzenia Ogólnego,
  3. skreślenia przez Zarząd z listy członków, d. śmierci członka
 2. Członek zostaje skreślony z listy członków Stowarzyszenia w sytuacji:
  1. rażącego naruszenia Statutu lub regulaminów Stowarzyszenia,
  2. skazania prawomocnym wyrokiem sądu karnego.
 3. Członek może zostać skreślony z list członków Stowarzyszenia w razie:
  1. utraty zdolności do czynności prawnych,
  2. nie uiszczenia składek członkowskich za okres co najmniej 12 miesięcy.
 4. Wykluczenie lub skreślenie ze Stowarzyszenia następuje na wniosek Zarządu, przez Zgromadzenie Ogólne w sytuacji działania na szkodę Stowarzyszenia lub notorycznego łamania postanowień statutowych.
 5. Decyzję w przedmiocie pozbawienia członkostwa honorowego może podjąć tylko Zgromadzenia Ogólne na wniosek Sądu Koleżeńskiego.
 6. Od decyzji Zarządu o skreśleniu z listy członków Stowarzyszenia przysługuje prawo odwołania, w terminie 14 dni od dnia doręczenia uchwały o skreśleniu, do Zgromadzenia Ogólnego Członków. Odwołanie rozpatrywane jest na najbliższym zwyczajnym Zgromadzeniu Ogólnym Członków Stowarzyszenia.
 7. Na uchwałę Zgromadzenia Ogólnego podjętą w sprawie wykluczenia, wykluczonemu członkowi przysługuje prawo do skierowania wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy przez Zgromadzenie Ogólne w terminie 14 dni od dnia podjęcia uchwały.

Rozdział IV

WŁADZE

 

§ 16.

 1. Władzami Stowarzyszenia są następujące organy:
  1. Zgromadzenie Ogólne,
  2. Zarząd,
  3. Komisja Rewizyjna,
 2. Organy Stowarzyszenia są wybieralne i mają kadencyjny charakter.
 3. Kadencja organów Stowarzyszenia, o których mowa w ust. 2. trwa trzy lata.
 4. Członkowie organów, o których mowa w ust. 2, pełnią funkcję do czasu objęcia tych funkcji przez osoby nowowybrane.

§ 17.

 1. Organy Stowarzyszenia  mają charakter kolegialny.
 2. Organy podejmują swoje decyzje w formie uchwał.
 3. O ile statut nie stanowi inaczej, uchwały zapadają zwykłą większością głosów, w obecności więcej niż połowy statutowo określonej liczby członków.
 4. W przypadku równej liczby głosów rozstrzyga głos przewodniczącego danego organu.
 5. Organy Stowarzyszenia działają na podstawie przyjmowanych przez siebie regulaminów.
 6. Regulaminy, o których mowa w ust. 5, opracowują Przewodniczący organów.

§ 18.

 1. Zgromadzenie Ogólne Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia o charakterze przedstawicielskim oraz o uprawnieniach stanowiących.
 2. W skład Zgromadzenia Ogólnego wchodzą wszyscy członkowie zwyczajni, wspierający  i honorowi Stowarzyszenia.

§ 19.

 1. Zgromadzenia Ogólne Członków Stowarzyszenia może być:
  1. zwykłe,
  2. nadzwyczajne,
 2. Zgromadzenia Ogólne Stowarzyszenia zwołuje Zarząd dwa razy w roku kalendarzowym.
 3. W przypadku nie zebrania się członków w liczbie pozwalającej na podejmowanie uchwał przez Zgromadzenia Ogólne, Zarząd  zwołuje je ponownie w terminie nie dłuższym niż 2 miesiące.
 4. Na ponownie zwołanym Zgromadzeniu Ogólnym Członków uchwały mogą zapadać w obecności mniej niż połowa ogólnej liczby członków.
 5. Nadzwyczajne Zgromadzenie Ogólne Członków zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy, na wniosek Komisji Rewizyjnej lub 1/5 ogólnej liczby członków stowarzyszenia, w ciągu 30 dni od jego  otrzymania.
 6. Nadzwyczajne Zgromadzenia Ogólne Członków może być zwołane  sprawie, którą wnioskodawca uzna za ważną dla Stowarzyszenia.
 7. Wniosek, o którym mowa w ust. 5, powinien zawierać propozycje terminu, miejsca oraz porządku obrad nadzwyczajnego Zgromadzenia Ogólnego Członków.

§ 20.

 1. Zwołanie Zgromadzenia Ogólnego Członków dokonuje się przez pisemne powiadomienie wszystkich członków Stowarzyszenia.
 2. Powiadomienie powinno być dokonane najpóźniej na 14 dni przed datą Zgromadzenia Ogólnego Członków.

§ 21.

 1. Do zadań Zgromadzenia Ogólnego Członków należy w szczególności:
  1. rozpatrywanie i przyjmowanie rocznych sprawozdań z działalności poszczególnych organów oraz sprawozdań końcowych tych organów składanych na zakończenie ich kadencji,
  2. wybór członków do organów Stowarzyszenia na następną kadencję,
  3. coroczne ustalanie składek członkowskich, ich wysokości,
  4. nadawanie i pozbawianie członkostwa honorowego,
  5. podejmowanie uchwał w sprawie zmiany Statutu lub jego wykładni,
  6. podejmowanie uchwał w przedmiocie likwidacji lub połączenia Stowarzyszenia z innym stowarzyszenie
  7. podejmowanie uchwały w przedmiocie przystąpienia Stowarzyszenia do związku stowarzyszeń, spółki lub spółdzielni,
  8. podejmowanie uchwał o wykluczenie ze Stowarzyszenia,
  9. zatwierdzanie regulaminów działalności Stowarzyszenia,
  10. zatwierdzanie programów działalności.
  11. wybór pełnomocnika Zarządu do reprezentowania Stowarzyszenia w umowie między Stowarzyszeniem, a członkiem zarządu oraz w sporze z nim.
 2. Zgromadzenie Ogólne Członków może zająć się każdą sprawą nie zastrzeżoną do  właściwości innych organów Stowarzyszenia.

§ 22.

 1. Zarząd jest kolegialnym organem wykonawczym i zarządzającym Stowarzyszenia.
 2. Do składania oświadczeń woli we wszystkich sprawach, w tym majątkowych Stowarzyszenia, zawierania umów i udzielania  pełnomocnictw w imieniu Stowarzyszenia uprawnionych jest dwóch członków Zarządu działających łącznie.
 3. Zarząd składa się z 3 do 6 osób (w tym Prezes).
 4. Członków Zarządu, powołuje oraz odwołuje Zgromadzenie Ogólne Członków.
 5. Na czele Zarządu stoi Prezes.
 6. Na pierwszym swym posiedzeniu Zarząd wybiera ze swego grona sekretarza, skarbnika i zastępcę prezesa
 7. Zarząd do prowadzenia swoich spraw może utworzyć Biuro Zarząd, którym będzie kierował Dyrektor oraz zatrudniać w nim pracowników.
 8. W przypadku rezygnacji z członkostwa w Zarządzie, powołuje on na najbliższym swym posiedzeniu członka dodatkowego.

§ 23.

 1. Podstawowym zadaniem Zarządu jest realizacja zadań Stowarzyszenia wynikających ze Statutu oraz deklaracji i programów działania przyjętych przez Zgromadzenie Ogólne Członków.
 2. Do zadań Zarządu należą w szczególności:
  1. ogólna organizacja pracy Stowarzyszenia,
  2. sporządzanie rocznych bilansów oraz rocznych sprawozdań finansowych,
  3. sporządzanie sprawozdań ze swej działalności,
  4. zatwierdzanie rocznych planów pracy Stowarzyszenia,
  5. opracowywanie wzorów zwykłych i specjalnych deklaracji członkowskich.
 3. Członkowie Zarządu nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

§ 24.

 1. Zarząd podejmuje uchwały na posiedzeniach zwykłych  i nadzwyczajnych.
 2. Posiedzenia zwykłe Zarządu zwołuje Prezes w odstępach nie dłuższych niż sześć miesięcy. Natomiast posiedzenia nadzwyczajne Prezes zwołuje w miarę bieżących potrzeb wynikających z działalności stowarzyszenia.
 3. Zwoływanie zwykłych posiedzeń Zarządu dokonuje się przez pisemne powiadomienie wszystkich jego członków z co najmniej 7-dniowym wyprzedzeniem. Z kolei posiedzenia nadzwyczajne mogą być zwołane przez powiadomienie ustne z wyprzedzeniem co najmniej jednodniowym.
 4. Wszelkie uchwały Zarządu wpisuje jego sekretarz do prowadzonej przez siebie Księgi Uchwał.

§ 25.

 1. Podstawowym obowiązkiem Prezesa jest organizowanie bieżącej działalności Stowarzyszenia oraz kierowanie nim pomiędzy posiedzeniami Zarządu.

§ 26.

 1. Prezesa powołuje i odwołuje Zgromadzenie Ogólne Członków na okres kadencji.
 2. Prezes może zrezygnować z pełnienia swojej funkcji w trakcie kadencji tylko z ważnych powodów o czym informuje Zgromadzenia Ogólnego Członków na posiedzeniu.
 3. Zgromadzenia Ogólne Członków, po wysłuchaniu informacji dotychczasowego Prezesa, wybiera na tym samym posiedzeniu nowego Prezesa.
 4. Zgromadzenie Ogólne Członków może odwołać Prezesa w drodze uchwały podjętej większością 2/3 głosów, działając na wniosek Komisji Rewizyjnej.
 5. W wyjątkowych wypadkach Prezes może zostać zawieszony w swych funkcjach na mocy jednomyślnej uchwały Komisji Rewizyjnej, do czasu najbliższego Zgromadzenia Ogólnego Członków.
 6. W przypadku zawieszenia Prezesa, Zgromadzenie Ogólne Członków zwołuje Komisja Rewizyjna  w okresie nie dłuższym niż 30 dni od dnia zawieszenia.

§ 27.

 1. Komisja Rewizyjna jest kolegialnym, trzyosobowym organem kontroli powoływanym Zgromadzenie Ogólne Członków, odrębnym od organu zarządzającego i niepodlegający mu w zakresie wykonywania kontroli wewnętrznej lub nadzoru, przy czym członkowie organu kontroli i nadzoru, przy czym członkowie Komisji Rewizyjnej:
  1. nie mogą być członkami organu zarządzającego,
  2. nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
  3. mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w takim organie zwrot uzasadnionych kosztów
 2. Zadaniem Komisji Rewizyjnej jest prowadzenie merytoryczne i formalnej działalności finansowej Stowarzyszenia i poszczególnych jego jednostek organizacyjnych.
 3. Komisja Rewizyjna bada również:
  1. przestrzeganie Statutu oraz wydanych na jego podstawie regulaminów,
  2. realizację programów działania Stowarzyszenia,
  3. poprawność prowadzenia dokumentacji Stowarzyszenia i wszystkich jednostek organizacyjnych.
 4. Pierwsze posiedzenie nowo wybranej Komisji Rewizyjnej zwołuje Prezes w terminie 14 dni od jej powołania.
 5. Na pierwszym posiedzeniu członkowie Komisji Rewizyjnej wybierają  z pośród siebie przewodniczącego oraz przyjmują program pracy.

§ 28.

 1. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbywają się co najmniej dwa razy  w ciągu roku, a zwoływane są przez przewodniczącego.
 2. Dla  wykonywania  swoich  zadań  członkowie Komisji Rewizyjnej mają dostęp w każdym czasie, do wszystkich dokumentów Stowarzyszenia i poszczególnych jego jednostek organizacyjnych.
 3. Komisja Rewizyjna składa Zgromadzeniu Ogólnemu Członków coroczne sprawozdanie ze swej działalności.
 4. W sytuacji stwierdzenia poważnych nieprawidłowości lub nadużyć finansowych Komisja Rewizyjna występuje do Prezesa z wnioskiem o zwołanie nadzwyczajnego Zgromadzenia Ogólnego Członków.

Rozdział V

MAJĄTEK

 

§ 29.

 1. Majątek Stowarzyszenia obejmuje ruchomości, nieruchomości, fundusze, oraz prawa niematerialne otrzymane lub nabyte na własność  lub do korzystania.
 2. Majątek Stowarzyszenia pochodzi z:
  1. pracy członków Stowarzyszenia,
  2. okresowych lub jednorazowych składek członkowskich,
  3. działalności statutowej,
  4. dochodów z majątku Stowarzyszenia,
  5. darowizn, spadków, zapisów,
  6. subwencji i dotacji,
  7. zbiórek publicznych i innych rodzajów ofiarności publicznej,
 3. Majątek Stowarzyszenia może być przeznaczony tylko na realizację celów statutowych.

§ 30.

Zabrania się:

 1. Udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem organizacji w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie, członkowie organów oraz pracownicy organizacji pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”,
 2. Przekazywania ich majątku na rzecz ich członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
 3.  Wykorzystywania majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego,
 4.  Zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich

Rozdział VII

PRZEPISY KOŃCOWE

 

§ 31.

 1. Rozwiązanie Stowarzyszenia, połączenie Stowarzyszenia z innym stowarzyszeniem oraz zmiana statutu wymaga uchwały Zgromadzenia Ogólnego Członków Stowarzyszenia podjętej większością 2/3 oddanych głosów w obecności więcej niż połowy aktualnej liczby Stowarzyszenia.
 2. Uchwała w przedmiocie rozwiązania Stowarzyszenia, połączenia z innym Stowarzyszeniem lub zmiany statutu nie może być podjęta na tym samym posiedzeniu, na którym padł wniosek w tej sprawie, chyba że wszyscy uprawnieni do udziału w Zgromadzeniu Ogólnym Członków byli wcześniej o tym wniosku informowani.

§ 32.

 1. Rozwiązanie Stowarzyszenia następuje w przypadku całkowitej jego niezdolności do dalszego działania.
 2. Uchwała Zgromadzenia Ogólnego w sprawie rozwiązania Stowarzyszenie określa:
  1. przeznaczenie majątku Stowarzyszenia,
  2. skład komisji likwidacyjnej,
  3. podstawowe zasady likwidacji.
 3. W skład komisji likwidacyjnej wchodzą trzej członkowie ostatniego Zarządu.

§ 33.

 1. Stowarzyszenie może łączyć się z innymi stowarzyszeniami lub wchodzić w związki stowarzyszeń.
 2. Połączenie się Stowarzyszenia z innymi stowarzyszeniami nie jest możliwe, jeżeli miałoby to spowodować zmianę jego podstawowego celu.

§ 34.

 1. Zmiana Statutu Stowarzyszenia nie może dotyczyć jego podstawowego celu.
 2. Organem uprawnionym do dokonywania wykładni Statutu jest Zgromadzenie Ogólne Członków Stowarzyszenia, które podejmuje uchwałę w sprawie na wniosek zainteresowanych organów lub z własnej inicjatywy.