Załącznik do uchwały Nr XXVIII/152/12 Rady Powiatu w Janowie Lubelskim z dnia 24 października 2012r.

 

STATUT

PLACÓWKI OPIEKUŃCZO – WYCHOWAWCZEJ „PROMYK” W JANOWIE LUBELSKIM 

 

 

Rozdział I

Postanowienia ogólne

 

§ 1

 1. Placówka opiekuńczo – wychowawcza PROMYK w Janowie Lubelskim zwana dalej „Placówką PROMYK” jest publiczną placówką opiekuńczo – wychowawczą typu socjalizacyjnego z miejscami interwencyjnymi.
  Zapewnia dzieciom i młodzieży pozbawionym całkowicie lub częściowo opieki rodzicielskiej, dla których nie znaleziono rodzinnej opieki zastępczej całodobową, ciągłą opiekę i wychowanie.
 2. Placówka PROMYK jest samodzielną jednostką organizacyjną działającą na podstawie:
  1. Ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r Nr 142 , poz. 1592 z późn. zm.)
  2. Ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej ( Dz.U. z 2011 r. poz.887 Nr 149)
  3. Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 149, poz 887 z późn.zm)
  4. Ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U.Nr 223, poz. 1458 z późn.zm.)
  5. Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 grudnia 2011 roku w sprawie instytucjonalnej pieczy zastępczej (Dz. U. Nr 292, poz 1720)
  6. Uchwały XXII / 174/05 Rady Powiatu w Janowie Lubelskim z dnia 23 marca 2005 r. w sprawie utworzenia Wielofunkcyjnej Placówki Opieki nad Dzieckiem i Rodziną Promyk w Janowie Lubelskim

§ 2

 1. Placówka nosi nazwę : Placówka opiekuńczo – wychowawcza „PROMYK” w Janowie Lubelskim
 2. Placówka może używać nazwy skróconej Placówka „PROMYK”.
 3. Siedziba Placówki PROMYK mieści się w Janowie Lubelskim.

 

§ 3

 1. Placówka PROMYK jest samodzielną jednostką budżetową i prowadzi gospodarkę finansową w oparciu o ustawę o finansach publicznych oraz akty wykonawcze.
 2. Podstawą gospodarki finansowej Placówki PROMYK jest plan finansowy
 3. Szczegółowe zasady funkcjonowania Placówki PROMYK, zadania oraz strukturę organizacyjną określa Regulamin organizacyjny Placówki Promyk opracowany przez dyrektora placówki na podstawie Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 grudnia 2011 roku w sprawie instytucjonalnej pieczy zastępczej.

 

 

Rozdział II

Cele i zadania placówki

 

§ 4

 1. Placówka PROMYK jest powołana do realizacji zadań własnych Powiatu w zakresie zapewnienia opieki i wychowania dzieciom całkowicie lub częściowo pozbawionym opieki rodziców.
 2. Placówka PROMYK jest placówką opiekuńczo – wychowawczą nad działalnością której nadzór sprawuje Starosta przy pomocy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.
 3. Do zadań Placówki PROMYK należy w szczególności:
  1. Współpraca z sądem, powiatowym centrum pomocy rodzinie, rodziną, asystentem rodziny, organizatorem pieczy zastępczej oraz innymi osobami i instytucjami, które podejmują się wspierania działań wychowawczych placówki opiekuńczo – wychowawczej, w szczególności w zakresie przygotowania dziecka do samodzielnego życia.
  2. zapewnienie dzieciom całodobowej opieki i wychowania oraz zaspakajanie jego niezbędnych potrzeb w szczególności emocjonalnych, rozwojowych, zdrowotnych, bytowych, społecznych i religijnych.
  3. Zapewnienie doraźnej opieki nad dzieckiem w czasie trwania sytuacji kryzysowej, jeśli dziecko jest umieszczone interwencyjnie.
  4. Realizacja przygotowanego we współpracy z asystentem rodziny planu pomocy dziecku.
  5. Podejmowanie działań w celu powrotu dziecka do rodziny.
  6. Zapewnienie dziecku dostępu do kształcenia dostosowanego do jego wieku i możliwości rozwojowych
  7. Obejmowanie dziecka działaniami terapeutycznymi
  8. Zapewnienie korzystania dziecka z przysługujących świadczeń zdrowotnych

Rozdział III

Zakres i poziom świadczonych usług

 

§ 5

 1. Placówka PROMYK zapewniając całodobową opiekę i wychowanie dzieciom całkowicie lub częściowo pozbawionym opieki rodzicielskiej zaspokaja jego niezbędne potrzeby, w szczególności emocjonalne, rozwojowe, zdrowotne, bytowe, społeczne i religijne, kierując się w szczególności dobrem dziecka i poszanowaniem jego praw.
 2. Placówka Promyk zaspokaja potrzeby życiowe dziecka zgodnie ze standardem opieki i wychowania oraz standardami usług opiekuńczo – wychowawczych określonym w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 grudnia 2011 roku w sprawie instytucjonalnej pieczy zastępczej .

Rozdział IV

Zarządzanie i organizacja

 

§ 6

 1. Działalnością Placówki kieruje Dyrektor Placówki Opiekuńczo – wychowawczej PROMYK w Janowie Lubelskim, powoływany i odwoływany przez Zarząd Powiatu w Janowie Lubelskim
 2. Dyrektor Placówki PROMYK kieruje bieżącą działalnością Placówki i reprezentuje ją na zewnątrz, współpracuje z organami samorządu terytorialnego, sądami rodzinnymi, ośrodkami adopcyjno – opiekuńczymi i innymi podmiotami realizującymi zadania z zakresu polityki społecznej.
 3. Dyrektor Placówki PROMYK wykonuje czynności z zakresu prawa pracy w stosunku do pracowników Placówki.
 4. Dyrektor Placówki PROMYK dysponuje środkami określonymi w planie finansowym i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie.
 5. W celu realizacji zadań statutowych Placówki PROMYK, Dyrektor jest upoważniony do wydawania zarządzeń, regulaminów i instrukcji

Rozdział V

Postanowienia końcowe

 

§ 7

 1. Statut Placówki PROMYK wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 roku.
 2. Wszelkie zmiany w niniejszym statucie wymagają ponownego zatwierdzenia na podstawie stosownej uchwały podjętej przez Radę Powiatu.